Financa, Banka dhe Kontabilitet

Qëllimi dhe profili i programit të studimeve

Programi Financa,Banka dhe Kontabilitet është dizajnuar për të përmbushur nevojat e tregjeve nëpërmjet përgatitjes akademike për kompanitë vendase dhe të huaja, si dhe zhvillimin e karrierës së studentëve në Financa, Banka dhe Kontabilitet ndërkombëtare. Programi është i përshtatshëm për studentët të cilët kanë njohuri të financave, bankës dhe të kontabilitetit, dhe që dëshirojnë të zgjeroje aftesite dhe te kuptuarit e tyre në një nivel të përparuar në përputhje me nevojat e tregjeve. Programi  do te pajis studentët me njohuri dhe aftesi kerkimore të nivelit të lartë për të ndjekur karrierën në një gamë të gjerë të institucioneve të tilla si akademike, kontabilitetit, auditimit, bankare, konsulence menaxhuese dhe menaxhimit organizativ.

Rezultatet e pritura të mësimit:

 

Aftesite (shkathtesite) e programit:

Studentët që përfundojnë me sukses programin do të jetë në gjendje të:

  • Kuptojnë se si llogaritë financiare janë përgatitur dhe përdorur në vendimmarrje, veçanërisht buxhetimin e kapitalit dhe vlerësimin.
  • Të ketë një zotërim të fortë të mjedisit ligjor dhe rregullator në të cilin veprojnë korporatat si jo-financiare dhe financiare.
  • Të jetë në gjendje të formuloj një strategji korporative dhe aty ku është e nevojshme te mbështetë këto ide me një propozim të detajuar çmimor.
  • Demonstrojnë një vetëdije kritike të financave të avancuar, bankat dhe teorive të kontabilitetit dhe modeleve dhe përdorimin e tyre dhe kontekstin në tregjet reale financiare.
  • Aplikon mjete matematikore të problemeve financiare, duke përfshirë çmimet e instrumenteve financiare dhe produkteve.
  • Analizon të dhënat ekonomike dhe financiare dhe vlerëson vendimet ne investimet – studentët duhet të jenë në gjendje për të aplikuar teorinë dhe softuerin ekonometrik për të nxjerrë konkluzione të vlefshme.

Programi ofron mundësi për studentët pasuniversitar për të zhvilluar dhe të demonstruar njohuri dhe të kuptuarit, cilësitë, aftësitë dhe atributet e tjera në fushat e mëposhtme:

  1. Praktika e financave të menaxhimit, banka dhe kontabilitet në vendimmarrjen e korporatave dhe qëllimet dhe hartimin e një strategjie të përbashkët.
  2. Si të përgatiten pasqyrat financiare dhe të përdoret informacioni për dy vendimmarrje per investime dhe vlerësim.
  3. Idetë e avancuara në financa, banka dhe kontabilitet të cilat përfshijnë: sherbimet e pritura, ikja nga rreziku, analiza e portofolios ne mosperputhjen e mesatares, grindje, tregjeve efikase dhe menaxhimin e rrezikut.
  4. Baza e njohurive duke përfshirë faktet thelbësore, konceptet, parimet dhe teoritë përkatëse në zonën e zgjedhur të specializimit.

 

Programi Financa Banka dhe Kontabilitet
Shkarko