Për ne

VIZIONI

Vizioni i Kolegjit “Globus” është të ofrojë edukim cilësor në sferën e ekonomisë dhe të biznesit ndërkombëtar, me theks te veqant nga fushat e Menanaxhmenti Gjeneral Internacional – MGJI, Financa dhe Banka – FB, Kontabilitet dhe Auditim – KA dhe fushave tjera te fokusuara nga fusha e Menaxhmentit Internacional. Duke nxjerrë kuadro plotësisht të afta që t’u përgjigjen kerkesave të ekonomisë moderne ndërkombëtare sidomis të Unionit Evropian dhe të menaxhimit të biznesit modern ndërkombëtar.

MISIONI

Kolegji “Globus” është Qendër e Arsimit të Lartë në Kosovë, që është e gatshme t’i pranojë sfidat që i parashtron edukimi modern për pajisjen e të rijve dhe të tjerëve me dije nga menaxhimi dhe ndërmarrsia për biznes ndërkombëtar dhe shkathtësi të mjaftueshme të ngritjes profesionale në pajtim me kërkesat dhe standardet e tregut ndërkombëtar të punës.

VLERAT

Detyra jone eshte qe te sigurojme plotesim te gjeneratave te suksesshme te menaxhereve dhe drejtuesve per bizneset dhe shoqerine tone, dhe të aspirojmë një nivel cilësore të lartë të arsimimit, punes dhe të hulumtimeve.

Ne do te vleresojme kreativitetin dhe inovacionin ne kerkim te persosshmerise. Ne do te jemi te hapur dhe fleksibil per te ofruar cilesi te larte te pervojes studentore deri ne shtrirjen e mundshme me te gjere te studenteve. Ne do te vleresojme shkathtesine dhe ekspertizen e stafit tone dhe do te mbeshtesim dhe shperblejme kontributin e tyre karshi suksesit tone.

Ne do vleresojme ndjeshmerine dhe kërkesa do te jete e udhëhequr drejt fokusimit te studenteve. Ne do të vlerësojmë partneritetin dhe do të formojë bashkëpunime të forta dhe të qëndrueshme, ku ne mund të arrijmë më shumë duke punuar me të tjerët se ne mund vetëm.

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT AFATGJATA

Është një kërkesë e madhe për fushën e menaxhmentit internacional në ekonominë dhe bizneset e Kosovës. Kosova është e përcaktuar për shoqëri demokratike-civilizim dhe për ekonomi të tregut. Tregu ekonomik është zakonisht një treg i hapur, me qarkullim të lire të të mirave, kapitalit, teknologjive, njohurive dhe eksperiencave, forcës punëtore dhe profesionale, etj.

Në këtë aspekt Kosova ka nevojë për kuadro të reja, të trajnuara profesionalisht për një qasje të suksesshme në procese, jo vetëm në kurse lokale por edhe ato internacionale.

Në bazë të përcaktimit të ekonomisë së Kosovës, Kolegji “Globus”, me kurrikulat studimore dhe hulumtimet do të përcjell studentët drejtë arritjes së diturisë në fushën e menaxhimit internacional me mundësi zgjedhore në programe të akredituara.