Menaxhment Gjeneral Internacional

Qëllimi dhe profili i programit të studimeve

Programi Master në Menaxhment Gjeneral Internacional është një program studimor i nivelit të lartë i projektuar për të siguruar një njohuri të plotë në Menaxhim Internacional. Kursi ofron lidhshëri mes teorisë dhe praktikave që ofrojnë bazë solide për diversitetin e Menaxhimit Internacional në përgjithësi. Ofron pjesët më të rëndësishme të menaxhimit ndër-kulturor dhe aftësitë e lidershipit kritike për sukses në globalizimin në botë.

Ky program është i dizajnuar për studentët në shkallën Master me kualifikimet mesatare në një zonë të caktuar, me qëllim për të ndjekur një karrierë në menaxhimi me biznes ndërkombëtar, institucionet shtetërore, kompanitë publike dhe organizatat jo-fitimprurëse. Ky program do të zhvillojnë aftësitë e menaxhimit dhe udhëheqjes me qëllim për të zbatuar njohuritë në fusha të ndryshme dhe sektor ekonomikë. Programi jep një bazë solide diversiteti  në menaxhimin e përgjithshëm, menaxhimin e biznesit, menaxhimin e marketingut, menaxhimi i burimeve njerëzore, e që është i bazuar në hulumtimet dhe projektet e aplikuara në botën e biznesit ndërkombëtar, duke u fokusuar në ekonominë globale.

Rezultatet e pritura të mësimit:

 

Programi Menaxhment Gjeneral Internacional zhvillon menaxherët me kompetenca unike ndër-kulturore, të aftë të zbatojnë konceptet bazë të menaxhimit ndërkombëtare dhe udhëheqjes. Përvoja e tyre ndërkombëtare e biznesit u lejon atyre të marrin role si menaxherë të përgjegjshëm për të arritur qëllimet e tyre sfiduese me bashkë-punëtorët dhe ekipet multikulturore në shumë vende. Studentët Masterr do të aplikojë njohuritë dhe përvojat në një shumëllojshmëri të disiplinave të biznesit, të tilla si: menaxhimin e përgjithshëm ndërkombëtar, Menaxhimi Strategjik dhe Lidershipi, Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Zhvillimit dhe Menaxhimit të korporatave dhe komunikimit.

 

Programi Menaxhment Gjeneral Internacional
Shkarko