Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në Kolegjin “Globus”

30 gus

Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në Kolegjin “Globus”

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus”

shpall

K O N K U R S

për zgjedhjen e personelit akademik në Kolegjin “Globus”

 1. PROFESORA

 

 1. KATËR (4) MËSIMDHËNËS ME ORAR TË PLOTË PUNE NË PROGRAMIN BACHELOR

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:

 • MENAXHMENT
 • BIZNES DHE MARKETING DIGJITAL
 • FINANCA, BANKA DHE KONTABILITET

 

 1. KATËR (4) MËSIMDHËNËS ME ORAR TË PLOTË PUNE NË PROGRAMIN MASTER

 

BIZNES DHE MENAXHMENT me specializime:

 • MENAXHMENT
 • BIZNES DHE MARKETING
 • TREGTI DHE LOGJISTIKË

 

 1. ASISTENTA
 2. Gjashtë (6) asistent për lëndë ekonomike,

 

III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM

 

 • Zgjedhja e personelit akademik do të bëhet në pajtim me dispozitat e Statutit të Kolegjit “Globus”,
 • Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i paraqesin këto dokumente:
 1. Kërkesën për aplikim;
 2. CV;
 3. Kopjen e nostrifikuar të diplomave (Bachelor, Master dhe Doktoratë);
 4. Certifikatën e notave të studimeve Bazike;
 5. Certifikatën e notave të studimeve Master;
 6. Cerfitikatën e lindjes;
 • Ndërsa ata të cilët janë të punësuar në Kolegj duhet ta paraqesin edhe Vendimin e zgjedhjes së fundit, dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale si dhe informatat e tjera specifike shtesë, të cilat janë të rëndësishme për ata që aplikojnë.
  • Njohja e gjuhës angleze është obligative për aplikantët.
  • Kandidatët që kanë doktoruar ose magjistruar jashtë vendit duhet të sjellin edhe dëshmi për nostrifikimin respektivisht barasvlerës së diplomës përkatëse.
  • Dëshmitë për publikimet shkencore të përcaktuara me Udhëzimin Administativ 01/2018, dt. 19.01.2018 – Parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension.
  • Konkursi mbetet i hapur deri më 09.2021;
  • Dokumentet munden të dorëzohen fizikisht në objektin e Kolegjit në Prishtinë, Rr. Bedri Pejani, nr.1 dhe në formë elektronike në e-mailin: info@kolegjiglobus.com;
  • Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.
  • Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e internetit në këtë adresë. kolegjiglobus.com

 

 Kliko këtu për shkarkim të konkursit Konkursi per zgjedhje te stafit akademik – 2021

Shpërndaje në:

Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter