22-Rregullore per siguri ne pune dhe mbrojtje te shendetit