Dr. Semiha Loca

Dr. Semiha Loca

Bashkëpunëtorë në Kolegjin Globus

Pedagoge
Departamenti: Menaxhimit

Angazhimi në mësimdhënie:
– Sjellje Konsumatore, – Marketing, – Promocion, Shpërndarje

Fushat e kërkimit:
Marketing, Sjellje Konsumatore, Arsimi i lartë, Cilësia akademike, Integrimi ekonomik i Shqipërisë.

CV e shkurtër
Semiha LOCA është pedagoge pranë Universitetit Marin Barleti, kryesisht e fokusuar në lëndët e marketingut, por edhe me një eksepriencë të gjatë në administratën publike, pasi ka punuar për një kohë të gjatë në institucione të administratës publike. Është diplomuar pranë fakultetit të Ekonomisë si Ekonomist për Industrinë në vitin 1989. Në vitin 1995 ka përfunduar studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë Studimet në fushën e Drejtësisë. Në vitin 2002 ka përfundur Studimet MBA program i ofruar nga Universiteti i Nebraskës dhe i Tiranës; nga viti 2005 është Doktor i shkencave ekonomike.

Monografi, tekste, etj.:
– Sjellja Konsumatore, Shtëpia Botuese EMAL, 2006
– Bazat e Marketingut, Situata dhe ushtrime, Bashkautorë, 2008

Artikuj shkencorë:
– LOCA, S., CEKU, B. Small destination Marketing, Journal of Studies in Economics and Society, Vol 3. No 2. 2011.
– LOCA, S., CEKU, B. Marketing Communication and Branding for SMEs, Journal of Studies in Economics and Society, Vol 2. No 1. 2010, pg. 67-76.
– LOCA, S., CEKU, B. Deceptive Advertising and Marketing Practices, Journal of Studies in Economics and Society, Vol 1. No 1. 2010, pg. 46-58.
– LOCA, S. ABAZI, A. “Transporti Intermodal-mundësi për rritjen e efektivitetit të transportit shqiptar”, Revista Ekonomia dhe Biznesi, No.2 (16), 2004.
– LOCA, S. ABAZI, A. “Aspekte të përdorimit të Internet marketingut”, Revista Ekonomia dhe Biznesi, No.3 (17), 2004.
– LOCA, S. “Mbi ligjin e kompanive tregtare”, publikuar në Buletinin TIPS Albania bulletin, botuar nga Zyra Kombëtare e Shqipërisë, TIPS No. 8, Janar 1998.

Referime në konferenca:
– “Supermarketet dhe zgjedhja e konsumatorëve shqiptarë”, Takimi i pestë vjetor i institutit Alb-shkenca, Prishtinë, 1-4 shtator 2011, Konferenca e Shkencave Ekonomike.
– Konsumerizmi politik, Takimi i pestë vjetor i institutit Alb-shkenca, Prishtinë, 1-4 shtator 2011, Konferenca e Shkencave Shoqërore dhe Politike.
– “Professional Education and Entrepreneurship Challenge for Albania”, Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011, Ohër, Maqedoni
– “How micro lending practices affect entrepreneurial activity”, Prezantuar në Konferencën e katërt Ndërkombëtare shkencore: sipërmarrja, Nocacioni dhe Zhvillimi Rajonal, 4-7 Maj, 2011, Ohër, Maqedoni.
– “Marketingu i destinacioneve të vogla” – Rasti i Shqipërisë, prezantuar në Konfrenecën e tretë shkencore ndrëkombëtare “Politikat ekonomike dhe integrimi europian”, organizuar më 8-9 prill 2011, Durrës, Shqipëri.
– “Shqiperia si destinacion turistik” prezantuar ne konferencen e trete shkencore “Tourism and sustainable development – challenges and opportunities”, 1 Prill 2011, Ulqin, Mali i Zi.
– “The education strategy for poverty reduction”, prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Social Work and Fight against Poverty and Social Exclusion – Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights”, 20-23 tetor 2010, Mostar, Bosnje & Herzegovina.
– “The development of skills and attributes to accounting students – a challenge for the Albanian Higher Education”, kumtesë e prezantuar në Konferencën e parë ndërkombëtare shkencore “Shqipëria në rrugën e Implementimit të Standardeve të Raportimit Financiar dhe të Auditimit” të organizuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, 8 tetor 2010, Tiranë, Shqipëri.
– “Komunikimi marketing dhe markimi per SME-të”, kumtesë e prezantuar në Konferencën e dytë nderkombëtare “Politikat ekonomike dhe Integrimi ne BE”,organizuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, më 11-12 qershor 2010, Durrës, Shqipëri
– “Publiciteti mashtrues dhe praktikat marketing – shikim teorik dhe praktik”, kumtesë e prezantuar në Konferencën e parë nderkombëtare “Politikat ekonomike dhe Integrimi ne BE”, organizuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, 19-20 Nëntor, 2009, Durrës, Shqipëri.
– “Balkan Countries integration into EU: Problems and Perspectives for Albania”, Kumtesë, e prezantuar në Konferencë ndërkombëtare, 1-3 Prill, 2009, Opatia, Rijeka, Kroaci.