12-Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për Kurrikula