11-Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për Evaluim