+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Orari i Provimeve Studime Master

regjistrimi

Oraret e Provimeve 2015/2016


 • Menaxhimi i Buimeve Njerezore, Prof.dr.Ahmet CENI 01.07.2016 ora 18:00
 • Metodologjia e Kerkimeve Shkencore, Prof.dr.Ahmet CENI 02.07.2016 ora 10:00 – Gjenerata 2014/15 & 2015/16

Provimet e Mbajtura 2015/2016

 • Menaxhimi i Marketingut Nderkombetar, Prof.ass.dr.Florin PECI 30.06.2016
 • Metodologjia e Kerkimeve Shkencore, Prof.dr.Ahmet CENI 30.06.2016
 • Psikologji dhe Pedagogji me të rinjët, Prof.dr.Dilina BESHIRI 28.06.2016
 • Menaxhimi i Riskut dhe sigurimeve, Prof.ass.dr.Esat DURGUTI 28.06.2016
 • Mikroekonomia e Avancuar, Prof.dr.Petrit Pollozhani 29.06.2016
 • Paraja dhe Bankat, Prof.ass.dr.Esat DURGUTI 29.06.2016
 • Menaxhimi i Marketingut Nderkombetar, Prof.ass.dr.Florin PECI 29.06.2016
 • Metodat e Mësimit të Pavarur, Prof.dr.Dilina BESHIRI 10.06.2016
 • Psikologjia në Edukim, Prof.dr.Dilina BESHIRI 11.06.2016
 • Menaxhimi i Sistemit të Arsimit në Kosovë, Prof.dr.Valier PESHKEPIA 09.06.2016
 • Ekonomia në Edukim – Prof.dr. Enton Duro 02.04.2016
 • Menaxhimi i Marketingut Ndërkombëtar Prof.dr.Bardhyl CEKU dhe Prof.dr.Semiha LOCA 02.04.2016
 • Kontabiliteti i Sigurimeve dhe Bankave Prof.ass.dr.Esat DURGUT 04.04.2016
 • Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Prof. dr. Flutra Kalemi 05.03.2016
 • Pasqyrat Financiare në Edukim Prof. dr. Flutra Kalemi 05.03.2016
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore Prof.dr. Ahmet CENI 27 02 2016
 • Menaxhimi i Cilësisë në Edukim Prof.dr. Arian QEFALIA 27.02.2016
 • Metodologjia e Kërkimit” Prof.dr.Besnik KRASNIQI – 06.01.2016
 • Financa Nderkombetare Prof.dr. Sherif Bundo – 30/01/2015
 • Menaxhimi i Burimeve Njerezore ne Edukim Prof.dr.Ahmet CENI – 30/01/2015
 • Menaxhimi Financiar në Edukim Prof. dr. Sherif BUNDO – 26.12.2015
 • Lidershipi Kreativ Prof.ass.dr. Enver KRASNIQI – 10.12.2015
 • Menaxhimi i Projekteve dhe Investimeve Prof.dr. Shyqri KELMEND 24 Mars 2015
 • Menaxhmenti Strategjik në Edukim Prof.dr.Nazmi Mustafa dhe Prof.ass.dr.Enver KRASNIQ 26 Mars 2015
 • Metodat e Mësimit të Pavarur, Prof.dr.Dilina BESHIRI 04.05.2016
 • Menaxhimi i Sistemit të Arsimit në Kosovë, Prof.dr.Valier PESHKEPIA 04.05.2016

Provimet e Mbajtura 2014/2015

 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Arsim Prof Dr Ahmet Ceni (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Financë Ndërkombëtare, Prof. Dr. Sherif Bundo
 • Kontabiliteti Menaxherial i Avancuar në korporata internacionale – Prof. Dr. Flutra Kalemi
 • Vendim Marrje Menaxheriale Prof Dr Justina Sh. Pula
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore Prof Dr Ahment Ceni
 • Menaxhimi i Cilësisë në Edukim Prof Dr Arian Qefalia (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Menaxhimi i Shpërblimit Prof Dr Ahmet Ceni
 • Menaxhimi Strategjik në Edukim Prof Dr Nazmi Mustafa (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Kontabiliteti i Avancuar Financiar Prof Dr Flutra Kalemi
 • Standardet Nderkombetare dhe standardet e Kontabilitetit ne Kosovë – Prof Dr Flutra Kalemi
 • Vendim Marrje Menaxheriale – Prof dr Justina Sh. Pula
 • Zhvillimi i Kurikulave, Didaktika dhe Teknologjitë Multimediale- Prof Dr Valier Peshkopia (Menaxhment i Institucioneve në Edukim)
 • Kontabiliteti i Taksave – Dr Shefket Jakupi
 • Mikroekonomia e avancuar, principet dhe problemet- Prof Dr Besnik Krasniqi
 • Lidershipi Kreativ – Prof Dr Vasilika Kume
 • Menaxhimi i Prodhimit – Prof Dr Shyqyri Kelmendi
 • Pasqyrat Financiare dhe auditimi Prof Dr Flutra Kalemi
 • Metodat Kerkimore – Prof.dr. Besnik Krasniqi
 • Teknologjite Bashkekohore ne Edukim Prof Dr Vilma Tafani
 • Strategjia dhe Menaxhmenti Strategjik – Prof Dr Nazmi Mustafa
 • Menaxhimi i Sistemit të Arsimit në Kosovë – Prof Dr Sherif Bundo
 • Financë Ndërkombëtare – Prof Dr Sherif Bundo
 • Lidershipi Strategjik – Prof Asc Dr Enver Krasniqi
 • Financa dhe Buxheti Publik – Prof Dr Sherif Bundo
 • Drejtim Protofoli – Prof Dr Sherif Bundo
 • Menaxhimi i Burimeve Njerezore ne Edukim Prof Dr Ahmet Ceni
 • Menaxhimi i Institucioneve Arsimore në Kosovë Prof Dr Sherif Bundo
 • Menaxhimi i Institucioneve Publike Prof Dr Ahmet Ceni