+37745505190 | +37745505191 | +37745505193 | +38138225405 | +38138704730 Web-Mail Login

Historiku

baner-per-master

HISTORIKU

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” është Bartës Privat i Arsimit të Lartë në Kosovë i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe i licencuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT). Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” është themeluar në vitin 2007 në Kosovë – licenca nr. 1018/02-1 si Universiteti Internacional i Prishtinës dhe si Universitet ka vepruar deri më 2010. Ng viti 2010, njejtë si të gjithë Bartësit Privat të Arsimit të Lartë në Kosovë, ka ndryshuar statusin dhe ka vazhduar punën si Kolegj.

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” ka kaluar në procedura të rregullta të akreditimit dhe licencimit gjatë periudhës 2007-2015 për veprimtari mësimdhënie dhe për punë kërkimore shkencore nga lëmia e Menaxhmentit Internacional. Më shumë rreth akreditimit http://www.akreditimi-ks.org

27 Tetor 2007 ishte hapja solemne e procesit mësimor në Kolegjin e Menaxhmentit Internacional “Globus”.

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” ofron studime në dy nivele Bachelor dhe Master ka aplikuar për licencim dhe akreditim për shkollën e Doktoratës.

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” ofron studime në:

Qendër Prishtinë Studime Bachelor – 3 vjeçare

 • Menaxhment Gjenaral Internacional
 • Banka dhe Financa
 • Kontabilitet dhe Auditim

Qendër Prishtinë Studime Master – 2 vjeçare

 • Menaxhment Gjenaral Internacional
 • Biznesi dhe Marketing Internacional
 • Menaxhment në Institucione Edukimi

Qendër Prishtinë Studime Master – 1 vjeçare (vetëm për ata që kanë të përfunduar studime 4 vjeçare)

 • Menaxhment Gjenaral Internacional
 • Biznesi dhe Marketing Internacional
 • Menaxhment në Institucione Edukimi

Dega në Podujevë – Studime Bachellor 3 vjeçare

 • Menaxhment Gjenaral Internacional
 • Banka dhe Financa
 • Kontabilitet dhe Auditim